IS/ICT

IS/ICT - co to znamená?


IS/ICT je spojením dvou zkratek z oblasti informatiky.

IS -informační systém (Information System)
ICT -informační a komunikační technologie (Information and Communications Technology)

Oba termíny se používají čím dál častěji v souvislosti s další zkratkou - PIS (podnikové informační systémy). Jelikož jsme v informační společnosti, tak informace a informační systémy hrají velmi významnou roli. V každodenním životě se v civilizované společnosti setkáváme s různými druhy informačních systémů, aniž by si to většina z nás uvědomovala. Buď s nimi přímo pracujeme nebo přinejmenším využíváme jejich existence, přesto, že je nevlastníme. Stačí jít nakoupit do supermarketu. Zboží, které se zde skladuje a dováží se sem, musí být řízeno některým druhem informačního systému využívajícího ICT.Proč právě informační systémy a technologie?


Myslím si, že informační systémy a technologie mají velikou budoucnost a má smysl se jimi zabývat, snažit se je rozvíjet a implementovat je do společností k zajištění vyšší efektivity a tím i nižších nákladů. Nižší náklady mají za důsledek nejen zvýšení zisku firem, ale také i nižší koncové ceny určené pro zákazníka.Bakalářská práce Vliv číselníků na kvalitu firemních dat


Cíl Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s hlavními úlohami, vlastnostmi a důležitostí číselníků při zajišťování kvality dat ve firemních databázích. Na téma bude pohlíženo jak z pohledu implementátora datové kvality, tak i jeho zákazníka.

Abstrakt Tato práce je určena všem zájemcům o informace z oblasti datové kvality (konkrétněji z oblast čištění dat). Každý, kdo má zájem se dozvědět něco více o číselnících, které do datové kvality neodmyslitelně patří, je vítán. Bude mu nabídnuto nahlédnutí do kuchyně lidí pracujících nejen na jejich tvorbě a správě, ale také na jejich reálném nasazení na konkrétních projektech. Také se zde dozvíte detaily o tom, jak mohou číselníky skrze datovou kvalitu pomoci firmám k nižším nákladům a jak dokáží vyvolat lepší dojem ve svých klientech.

Link Stáhnout úplnou verzi bakalářské práceDiplomová práce Signální monitoring chování dodavatelů/zákazníků


Cíl Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře se systémem nesoucím označení „signální monitoring“ a ukázat jeho praktické přínosy a silný potenciál za pomoci softwarových řešení.

Abstrakt Diplomová práce obsahuje poznatky týkající se poměrně mladého odvětví informačního průmyslu – signálního monitoringu. Po přečtení práce získá čtenář představu o tom, co signální monitoring znamená, k čemu je užitečný, jakým způsobem je reprezentován a jaká je jeho budoucnost. Hlavní částí této práce je představení produktů přivádějících teorii signálního monitoringu v praxi, popis jejich funkcionality a návrh rozšiřujících funkcí pro určité softwarové řešení. V práci je také obsažen návrh možných oblastí k monitorování pro konkrétní společnost.

Link Stáhnout úplnou verzi diplomové práceDalší práce z oblasti IT a managementu


Metodologie spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem
Tato práce je založena na zhodnocení a okomentování nejen pozitivních, ale také negativních názorů a myšlenek v oblasti spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníky. V díle jsou uvedeny hlavní oblasti, kterých se spoluvytváření jedinečné hodnoty týká. Dále jsou zde obsaženy myšlenky zahrnující úvahy nad reálností či nereálností integrace myšlenek souvisejících s jedinečnou hodnotou pro zákazníka do konceptu univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka. Otevřít v PDF


COBIT
Dílo pojednává, jak již samotný název napovídá, o metodice Cobit a jejích přínosech pro řízení společností. Téma jsem si zvolil záměrně, jelikož věřím, že do důsledků prováděná kvalitní metodika přináší firmám významný prospěch a vyšší efektivitu. Proto jsem věnoval čas jejímu detailnímu prozkoumání a zjištění efektů plynoucích z jejího používání. Otevřít v PDFZkratky v informatice a jejich význam


zkratka význam, popis, odkazy
APS Advanced Planning and Scheduling - je nástrojem pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby, které synchronizací materiálu a potřebných zdrojů umožňuje podnikům výrobního charakteru dodržet termíny zakázek při minimalizaci výrobních režií.
ASP Application Service Provider - poskytovatel pronajímající soft-warové aplikace pomocí vzdáleného připojení mnoha zákaz-níkům podle sjednaných úrovní služby.
ASŘ Automatizované systémy řízení - je systém řízení, ve kterém jsou vybrané činnosti a procesy automatizovány a využitím prostředků výpočetní a jiné techniky a ve kterém se současně uplatňují vědecké metody řízení. ASŘ se člení na podsystémy a jejich ucelené části schopné samostatného užívání. Vytváří se pro jednotlivé stupně řízení a jednotlivé účelové činnosti a procesy.
BI Business Intelligence - má organizacím pomáhat s analytickými a rozhodovacími procesy. Je to v podstatě souhrn všech nástrojů a metod IT, které prostřednictvím analýzy dat z konkrétní firmy slouží k podpoře strategického rozhodování, plánování a řízení. Analýzy lze provádět z mnoha pohledů.
BPR Business Process Reengineering - jedná se o změnu podnikových procesů ve vztahu k okolí podniku. Analýza toho, co se má udělat, kdo to má udělat, s čím , s jakými daty, v jakých výstup-ních datech, na základě které události se má určitá věc vykonat, jaký software se při tom použije, jaká činnost se bude navazovat aj. Úkolem je najít optimální průběh procesu vzhledem ke spotřebovanému času a nákladům - to pak vede k vyšší konkurenceschopnosti.
CAD Computer Aided Design - nástroj určený pro projektování nebo návrhy pomocí počítače. Je využíváno možností pokročilých počítačových programů při projektování. Použití místo rýsovacího prkna. CAD aplikace dělíme na 2D nástroje a 3D modeláře - objemové nebo povrchové.
CAM Computer Aided Manufacturing - softwarový nástroj využívaný inženýry a mechaniky pri výrobě a navrhování nových částí produktu - prototypy.
CAPP Computer Aided Process Planning - plánování procesů pomocí softwarových nástrojů.
CI Competitive Intelligence - Competitive Intelligence můžeme chápat jako proces i jako produkt. Proces spočívá ve sběru, analyzování a aplikování informací týkající se produktů, zákazníků a konkurence v závislosti na potřebách organizace s ohledem na krátké a dlouhé období. Produktem je využitelný výstup zajištěný procesem dle potřeb stanovených organizací.
CIM Computer Integrated Manufacturing - jedná se o metodu průmyslové výroby ve které je celý výrobní proces ovládán počítačem. Typicky je využíváno vstupů ze senzorů v reálném čase.
CRM Customer Relationship Management - Systém podporující řízení vztahů se zákazníky. Využívá se zejména při marketingu, prodeji, reklamních kampaní, predikce prodeje, call-centrech...
DOLAP Desktop OLAP - je nejmladší OLAP architekturou. Umožňuje uživateli stažení části OLAP kostky na desktop (lokální počítač). Není teda pak nutné být připojen k serveru.
DW Data warehouse - Datový sklad - je to úschovna historických podnikových dat. Obsahuje surová data určená pro manažerské rozhodovací systémy. Pro získání informací z dat se na sklad používají analytické nástroje jako je Data Mining.
e-Business Elektronické podnikání pomocí Internetu - v širším měřítku se termín používá k označení každého byznys procesu založeném na automatických informačních systémech. Ovšem mnohem častěji je ztotožňován s technologiemi založenými na WEBu.
e-Commerce Nákup a prodej pomocí Internetu - e-Commerce obsahuje nakupování a prodávání produktů a služeb přes elektronické systémy jakými jsou Internet a další počítačové sítě (standard-ně se uvažuje Internet či privátní sítě společností).
ECM Enterprise Content Management - Správa podnikového obsahu - patří sem technologie používané k pořízení, skladování, uchová-ní a doručení obsahu a dokumentů spojených s organizačními procesy uvnitř společnosti. Pracují s nestrukturovanými infor-macemi (daty).
EDI Electronic Data Interchange - Elektronická výměna dat - slouží k výměně strukturovaných dat (zpráv) mezi počítačovými aplikacemi (například dvou firem) na základě standardů.
EIS Executive Information System - Výkonný informační systém - je to typ manažerského informačního systému usnadňující a pod-porující rozhodování top managementu poskytováním relevant-ních interních a externích informací vedoucích k dosažení podnikových cílů. EIS je specializovanou formou DSS (Decision Support System).
ERP Enterprise Resource Planning - Podnikové plánování zdrojů - manažerský informační systém integrující a automatizující velké množství různých procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Jedná se zejména o výrobu, logistiku, účet-nictví, distribuci, prodej, správu majetku a další. ERP tvoří jádro informačního systému společnosti.
ERP II Enterprise Resource Planning II - druhá generace, širší pojetí - obsahuje kromě klasického ERP také BI, SCM, CRM a další.
ERM Employee Relationship Management - Řízení zaměstnaneckých vztahů - nový podnikový model a technologie usnadňující tvorbu a udržování hodnotných vztahů v organizaci. Detailní pohled na jednání, motivaci, schopnosti a rozvoj jedinců.
ESA Enterprise Service Architecture - vylepšená verze SOA (Service-oriented architecture. ESA umožňuje usnadnění začlenění webových služeb na úroveň byznysu.
GIS Geographic Information System - Geografický informační systém - informační systém sloužící k získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají vztah k povrchu Země. Geodata jsou definována geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Lze vytvářet modely částí povrchu zeměkoule.
HOLAP Hybrid OLAP - je kombinací OLAP modifikací ROLAP a MOLAP. HOLAP umožňuje skladovat část dat v MOLAP a část v ROLAP.
ISACA International Systems Audit and Control Association - mezinárodní profesionální asociace pro audit a kontrolu. Je členem IFAC a institutu IT Governance.
KM Knowledge Management - Znalostní management - zahrnuje postupy používané organizacemi k identifikování, vytvoření, reprezentování a distribuci znalostí.
m-Commerce Platby pomocí mobilních zařízení - Mobile Commerce - schopnost provádět platby pomocí mobilních zařízení (PDA, mobilní tele-fony, smartphones a jiné). V podstatě jde o každou transakci jejímž předmětem je převod vlastnictví nebo práv na zboží nebo služby pomocí uvedených zařízení.
MES Manufacturing Execution System - je systém, který pomáhá společnostem měřit a ovládat kritické produkční aktivity. MES pomáhá zvýšit sledovatelnost, produktivitu a kvalitu výroby.
MIS Management Information System - Manažerský informační systém - informační systém zpracovávající nesetříděné údaje z databází dle požadavků manažera za účelem zkvalitnění vedení společnosti. Výsledky analýz lze zobrazovat v grafech, tabulkách a reportech.
MOLAP Multidimensional OLAP - Druh OLAPu, pro který je charakteris-tické specifické uložení dat v multidimenzionálních - binárních OLAP kostkách.
MPS Master Production Schedule - Jedná se o realistický, detailní, výrobní plán, kde jsou zahrnuty a zobrazeny všechny možné poptávky týkající se výrobních prostředků (jako je dostupný personál, pracovní hodiny...).
MRP Material Requirements Planning - Software založený na produk-čním plánování a systému ovládání zásob, který je používaný k řízení výrobních procesů.
MRP II Manufacturing Resource Planning - Metoda pro efektivní plánování všech zdrojů výrobního podniku. Slouží k plánování zdrojů i kapacit. Obsahuje plán obchodu, výroby a nákupu. Nabízí finanční přehled o zakázkách, výrobě a materiálu skladem.
MSP Malý a střední podnik (podnikatel) - Rozdělení podnikatelů (podniků) do kategorií dle různých kritérií, nejen dle počtu zaměstnanců.
OECD Organisation for Economic Cooperation and Developement - Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj. Je to mezivládní organizace třiceti ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.
OLAP On-line Analitical Processing - Slouží k provádění analýzy podnik-ových dat pomocí technologií umožňující konzistentní přístup k informacím datového skladu. Analýzy jsou prováděny v reálném čase.
OLTP On-line Transaction Processing - Počítačové zpracování transakcí v reálném čase. Přístup je používaný ve většině databázových aplikací.
OPT Optimized Production Technology - Podstatou je uplatnění zásady "zdravého lidského rozumu". Kapacita každého systému je dána kapacitou tzv. úzkých míst. Pro plynulý tok materiálu výrobním procesem je třeba rozvrhovat výrobu především na tato úzká místa.
PDM Product Data Management - Počítačový program používaný k řízení dat spojených s produkty. PDM vytváří a řídí vztahy mezi soubory dat definujícími produkt. Tyto vztahy jsou ukládány do databází. PDM je důležitým nástrojem při řízení životního cyklu produktu.
PIS Podnikový informační systém - Široký pojem zahrnující jednot-livé části informačního systému podniku. Patří sem například MRP, ERP, SCM a další.
PLM Product Lifecycle Management - Proces řízení celého životního cyklu produktu od představy, přes návrh a výrobu až po provoz a následnou likvidaci. PLM je základním kamenem ICT podnikové struktury.
PPS Produktionsplanung und -steuerung - Plánování produkce.
ROI Return On Investment - Míra peněz získaných (zisk) nebo ztracených (ztráta) při realizaci investice, která je počítaná z celkově investovaných prostředků. Bývá udávaná v procentech.
ROLAP Relational OLAP - Druh OLAPu. Dimenzionalita je řešena uložením dat v relačních databázích.
SaaS Software as a Service - Model dodání softwarová aplikace. Prodejce vyvíjí softwarové webové aplikace, které pak poskytuje svým zákazníkům přes Internet.
SCM Supply Chain Management - Část IS sloužící k řízení dodavatel-ských řetězců. Je to soubor nástrojů a procesů sloužících k optimalizaci řízení a dosažení maximální efektivity provozu všech částí dodavatelského řetězce.
SDM Software Development Methodology - Obecný termín zahrnující množství strukturovaných, uspořádaných procesů pro vývoj informačních technologií a softwarových systémů.
SLA Service Level Agreement - Je součástí smlouvy týkající se určité služby, kde je úroveň dané služby formálně definována.
SRM Supplier Relationship Management - Aplikace pro řízení vztahů s dodavateli.
TCO Total Cost of Ownership - Finanční odhad sloužící zákazníkům a manažerům společnosti při určení přímých a nepřímých nákladů spojených se softwarem a hardwarem.
TPM Total Productive Maintenance - TPM je program řízení údržby sítě na podnikové úrovni. Je založen na principu zapojení všech pracovníků provozu do údržby zařízení a na nepřetržitém zlepšování tohoto procesu. Každý z pracovníků je pak přímo odpovědný za stav zařízení.
TQM Total Quality Management - Metoda založená na kroužcích kvality a konceptu učící se organizace. Účelem je neustálé zlepšování kvality, snižování nákladů, uskutečňování dodávek, bezpečnosti provozu, zvyšování morálky a zlepšování ochrany životního prostředí (QCDSME).
WOLAP WEB based OLAP - Další druh OLAPu. Je založen pro spolupráci s WEBem. Využití má napříkladu u e-Commerce.

Doporučené odkazy

FotoBrašna.cz
- eShop s foto příslušenstvím
Stream.cz
- online TV
Youtube.com
- online videa